Bases

El Premi Il·lustraciència té per objectiu divulgar la importància de la il·lustració científica i impulsar-la en totes les seves modalitats, recolzant i premiant als il·lustradors científics a través de la convocatòria del Premi Internacional d'Il·lustració Científica. 


Podran participar en el present Premi, totes les persones o equips, que ho desitgin, tant si resideixen a Espanya o no.
La participació en el Premi implica automàticament l'acceptació total de les bases.
Les il·lustracions guanyadores dels premis cediran els drets de reproducció de l’obra durant un any a partir de la publicació de la resolució i no de forma  exclusiva.
En participar, l'autor autoritza a l'organització a la utilització, reproducció  o comunicació pública de la seva obra i nom en totes aquelles activitats relacionades amb el Premi i amb les activitats i publicacions impulsades per l´organització que es desenvolupin, sense que el participant tingui dret a rebre cap contraprestació per aquest concepte. L'organització, que es compromet a no comercialitzar les obres presentades de forma independent, podrà incloure-les en publicacions pròpies o en co-edició.
Les il·lustracions no hauran d'enviar-se, ni haver estat enviades a altres concursos que es celebrin de manera simultània. De la mateixa manera, les obres que es presentin al concurs no han d'estar sotmeses a avaluació o dictamen en cap editorial fins que s'emeti el dictamen del jurat. De fer-ho, les il·lustracions seran desqualificades.
En el moment de formalitzar la seva participació el concursant tindrà l'opció de triar voluntàriament que la seva obra pugui ser publicada, mitjançant una llicència lliure Creative Commons Reconeixement Compartir Igual 3.0-és, en el fons d'arxius Wikimedia Commons per ser utilitzada en la Wikipedia i en altres projectes lliures, com WikiArS.
Cada participant acompanyarà la seva obra amb un text explicatiu de la mateixa d’entre 75 i 200 paraules en anglès, castellà o català. I indicarà les dades de contacte que desitja que es publiquin en la web del projecte (web, Facebook, Twitter, etc.).
L’ACCC quedarà eximida de tota obligació o compensació cap als participants en el Premi si per causa de força major o imperatiu legal, el Premi hagués de ser anul·lat o suspès, situació que l'organització posaria convenientment en coneixement dels participants.
Tots els elements inclosos en les propostes presentades al present Premi hauran de ser creacions originals dels participants i no haver-se presentat anteriorment al certamen d’Il·lustraciència.


El jurat avaluarà les propostes admeses i seleccionarà per unanimitat o majoria de vots les propostes guanyadores. Les obres seran seleccionades, no només pel seu rigor científic, sinó també per la seva capacitat divulgativa. L’obra guanyadora del premi del públic serà escollida per votació online al web del premi.


Els premis es faran public els proper 28 de gener.

El Premi satisfet estarà sotmès a les disposicions de caràcter fiscal que resultin d'aplicació. Els premis econòmics es pagaran mitjançant transferència bancària.


Els participants en el present Premi exoneren, de la forma més àmplia que en dret procedeixi, a l’ACCC de qualsevol tipus de responsabilitat, sanció, reclamació, demanda o causa, civil, mercantil, penal, administrativa, incloent indemnitzacions de qualsevol natura i/o índole, despeses i costes (amb expressa inclusió dels honoraris de lletrats i procuradors) per qualsevol reclamació que pogués rebre com a conseqüència de l'incompliment per part dels participants de qualsevol de les obligacions indicades i dimanants d'aquestes Bases.


La participació serà possible a partir del dia 28 de gener.

Cada participant podrà enviar una única il·lustració.

L'obra haurà d'haver estat realitzada l'any anterior o en el mateix any de la present convocatòria.

El participant pujarà la seva obra al web de Il·lustraciència, a partir del 28 de gener fins al 14 d’abril de 2014, tots dos dies inclusivament.

L'organització queda facultada per excloure del Premi al/als participant/s que no compleixin amb els requisits establerts a les presents bases.