La Fundació Privada Güell convoca una beca de dibuix

Dibuix de LindseyPoore http://land8.com/profile/LindseyPoore

1. La Fundació Privada Güell, amb la col·laboració del Cercle Artístic de Sant Lluc,
convoca una beca per a joves artistes de terres catalanes.

2. Tindran una edat compresa entre 18 i 30 anys en el moment de demanar la beca.

3. Presentaran un dossier amb 6 fotografies d’obres seves i el curriculum. Aquest
dossier ha d’ésser lliurat a la seu de la Fundació Privada Güell (passeig d’Isabel II,
núm. 1, 2n pis de Barcelona) o a la seu del Cercle Artístic de Sant Lluc (Mercaders,
núm. 42 de Barcelona) fins el 15 d’octubre de 2014.
Hauran d’ostentar tots els drets de propietat intel·lectual del material enviat i dels
continguts que hagin elaborat i firmar una còpia de les presents bases.
El dossier s’acompanyarà amb el projecte justificatiu de l’activitat a desenvolupar
si s’obté la beca.

4. El jurat seleccionarà un màxim de tres participants, els quals presentaran 3 obres,
d’entre les què van enviar fotografiades, entre els dies 4 i 7 de novembre de 2014,
a la seu del Cercle Artístic Sant Lluc d’11:00 a 13:30 hores i de 16:00 a 21:00 hores.

5. Les obres dels seleccionats seran exposades a la Sala d’Exposicions del Cercle
Artístic de Sant Lluc, del 13 al 30 de novembre de 2014.

6. El jurat nomenat per la Fundació Güell, que haurà fet la selecció dels dossiers,
escollirà un sol artista que es beneficiarà de la beca, l’import de la qual serà de
3.500 euros, que es farà efectiu en tres pagaments trimestrals. El primer en l’acte
de lliurament públic de la beca.

7. La beca es donarà a un treball unipersonal.

8. El becari ha de donar a la fundació una de les obres, que l’escollirà entre les
presentades al concurs o les executades durant la beca.

9. Trimestralment, el becari haurà d’informar de l’evolució del seu treball al
president de la fundació (o la persona per ell designada). Aquest requisit és
absolutament necessari i no complir-lo podrà ser motiu de cancel·lació de la beca.

10. La fundació i el Cercle Artístic de Sant Lluc no es faran responsables del
deteriorament, trencament o pèrdua de qualsevol de les obres presentades.
Sense perjudici de la transmissió de la propietat de l’obra i de tots els drets
d’explotació de propietat intel·lectual (reproducció, comunicació pública,
transformació i distribució) sobre l’obra donada pel becari, la resta de les obres hauran de ser retirades del local en que varen ser entregades, previ lliurament del
corresponent resguard, els dies 3 i 4 de desembre de 2014. En cas contrari,
s’entendrà que l’autor de l’obra renuncia a qualsevol dret sobre la mateixa a favor
de la fundació en els mateixos termes de les obres donades pels becaris, que podrà
disposar de les obres no retirades en el termini amb absoluta llibertat.

11. Presentar-se a aquesta convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases.
Tanmateix, la interpretació és a criteri del jurat. La decisió del jurat serà
inapel·lable.

12. Més enllà del necessari per les finalitats de participació i comunicació dels premis,
la fundació ha previst la possibilitat de publicació dels noms i cognoms dels
participants i guanyadors, inclòs en mitjans electrònics, tanmateix com de les
fotografies i obres que es presentin a la beca, tot això per informar i fer publicitat
de la beca, de la fundació i dels seus actes acadèmics. Limitat a aquests efectes, els
autors accepten el tractament de les seves dades de caràcter personal i cedeixen
tots els seus drets d’imatge i propietat intel·lectual, sobre les fotografies i obres
presentades.

13. El no compliment d’aquestes bases pot portar a la no selecció del participant o a la
cancel·lació de la beca.


+ info http://fundacioguell.com/bases-beca-dibuix-2014/