Creada una secció d’il·lustració científica i naturalista permanent a Barcelona

Il·lustració Centre d’interès d’il·lustració científica i naturalista d'Enrique Molina 


La Biblioteca Sagrada Família – Josep M. Ainaud de Lasarte i l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC), a través de la iniciativa Il·lustraciència, han creat el centre d’interès d’il·lustració científica i naturalista a la tercera planta de la biblioteca de Barcelona especialitzada en ciència situada al Carrer de Provença 480.

La creació d’una àrea especialitzada en il·lustració naturalista i científica compta amb el suport de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) i del Ministerio de Economía y Conocimiento. L’objectiu d’aquesta secció és apropar la ciència a través de la il·lustració i es basa en un fons bibliogràfic que anirà creixent amb nous documents.

Amb la posada en marxa del fons,  que coincideix amb el Festival de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (NOVUM) a Barcelona, el Dia del Llibre i les festes del barri de la Sagrada Família, el dia 24 d’abril -de 17.30 a 19.00- s’hi farà un taller gratuït de dibuix d’animals en perill d’extinció per a la canalla.

A més, al llarg de l’any tindran lloc activitats relaciones amb el món de la il·lustració de la ciència, com ara diverses exposicions d’il·lustradors científics, activitats sobre il·lustració naturalista per a la infància i altres activitats durant la Setmana de Ciència que la ciutat celebra a la tardor. També es publicaran continguts sobre il·lustració científica i naturalista, informant sobre els nous llibres que es podran consultar a la biblioteca o entrevistes que es faran als professionals de la il·lustració que mostraran la seva obra als diferents espais expositius de la biblioteca.  

Si ets il·lustrador científic i vols exposar la teva obra a la Biblioteca Sagrada Família – Josep M. Ainaud de Lasarte i participar en les activitats que s’organitzaran completa aquest formulari


Més informació i consultes:

Formulari: http://ow.ly/L4uc5
www.bcn.cat/bibsagradafamilia

Rubén Permuy
Comunicació
Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC)

Miquel Baidal
Coordinador
Il·lustraciència, Premi Internacional d’Il·lustració Científica

Pau Solsona
Biblioteca Sagrada Família – Josep M. Ainaud de Lasarte


Creada una sección de ilustración científica y naturalista permanente en Barcelona

La Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte y la Asociación Catalana de Comunicación Científica (ACCC), a través de la iniciativa Il·lustraciència, han creado el centro de interés de ilustración científica y naturalista en la tercera planta de la biblioteca de Barcelona especializada en ciencia situada en el Carrer de Provença 480.

La creación de un área especializada en ilustración naturalista y científica cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y del Ministerio de Economía y Conocimiento. El objetivo de esta sección es acercar la ciencia a través de la ilustración y se basa en un fondo bibliográfico que irá creciendo con nuevos documentos.

Con la puesta en marcha del fondo, que coincide con el Festival de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (NOVUM) en Barcelona, ​​el Día del Libro y las fiestas del barrio de la Sagrada Família, el 24 de abril -de 17:30h a 19:00h- se organizará un taller gratuito de dibujo de animales en peligro de extinción para niños y niñas.

Además, a lo largo del año tendrán lugar actividades relacionadas con el mundo de la ilustración de la ciencia, como varias exposiciones de ilustradores científicos, actividades sobre ilustración naturalista para niños y otras acciones durante la Setmana de Ciència, que la ciudad celebra en otoño. También se publicarán contenidos sobre ilustración científica y naturalista, informando sobre los nuevos libros que se podrán consultar en la biblioteca o entrevistas que se harán a los profesionales de la ilustración que mostrarán su obra en los diferentes espacios expositivos de la biblioteca.

Si eres ilustrador científico y quieres exponer tu obra en la Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte y participar en las actividades que se organizarán completa este formulario

Más información y consultas:
Formulario: http://ow.ly/L4uc5 

Rubén Permuy
Comunicació
Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC)

Miquel Baidal
Coordinador
Il·lustraciència, Premio Internacional de Ilustración Científica

Pau Solsona
Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte


New permanent scientific and naturalistic illustration in Barcelona

The Sagrada Família Library - Josep M. Ainaud Lasarte and the Catalan Association for Science Communication (ACCC), through the Il·lustraciència initiative, have created the centre of interest on scientific and naturalistic illustration at the third floor of the library specializing in science in Barcelona, located on Carrer de Provença 480.

The creation of an area specialized in naturalistic and scientific illustration has the support of the Spanish Foundation for Science and Technology (FECYT) and the Ministry of Economy and Knowledge.. The aim of this section is to bring science through illustration and is based on a bibliographic collection that will grow with new documents.

With the launch of the collection, which coincides with the Festival of Science, Technology and Innovation (NOVUM) in Barcelona, ​​the Book Day and the neighborhood parties in Sagrada Familia, on April 24th -from 5:30pm to 7:00pm- a free drawing workshop of endangered animals will be developed for children.

In addition, throughout the year it will take place related to the world of scientific illustration, as several exhibitions of scientific illustrators, naturalist activities for children and other actions during the Science Week. Content on scientific and naturalistic illustration will also be published informing about new books that will be available in the library and interviews with professionals of the illustration to show their work in different exhibition spaces of the library.

If you're a scientific illustrator and do you want to show your work in the Library Sagrada Família - Josep M. Ainaud Lasarte and participate in the organizing activities, complete this form.

More information and requires:
Form: http://ow.ly/L4uc5

Rubén Permuy
Catalan Association of Scientific Communication (ACCC)
Communication

Miquel Baidal
Coordinator.
Il·lustraciència, International Award for Scientific Illustration

Pau Solsona
Library Sagrada Família - Josep M. Ainaud Lasarte