Anatomía del oído y estructuras sensoriales asociados - Maddi Astigarraga Bergara

Nom i cognom: Maddi Astigarraga Bergara
Xarxes socials:
https://www.instagram.com/xomorro_/
País: España


Títol: Anatomía del oído y estructuras sensoriales asociados
Espècie: Oído humano

Descripción: El oído (a) es un órgano sensorial que en los mamíferos además de encargarse del sentido de la audición también se encarga del equilibrio. Las ondas sonoras son captadas por el tímpano y se transfieren por el oído medio gracias a la cadena de huesecillos, formado por el martillo (b) el yunque (c) y el estribo (d). Este último actúa sobre el laberinto u oído interno (e). El laberinto se divide en dos porciones con funciones bien diferenciadas. El vestíbulo y los conductos semicirculares se encargan del mantenimiento del equilibrio gracias a las células especializadas de las crestas ampulares (g) y las máculas otolíticas (h). La cóclea (f) se encarga de la función auditiva gracias al órgano de Corti (i) que transforma la señal mecánica recogida por el tímpano en impulsos nerviosos.

CAT/

Descripció: L'oïda (a) és un òrgan sensorial que en els mamífers a més d'encarregar-se del sentit de l'audició també s'encarrega de l'equilibri. Les ones sonores són captades pel timpà i es transfereixen per l'oïda mitjana gràcies a la cadena d'ossetes, format pel martell (b) l'enclusa (c) i l'estrep (d). Aquest últim actua sobre el laberint o oïda interna (e). El laberint es divideix en dues porcions amb funcions ben diferenciades. El vestíbul i els conductes semicirculars s'encarreguen del manteniment de l'equilibri gràcies a les cèl·lules especialitzades de les crestes ampulares (g) i les màcules otolíticas (h). La còclea (f) s'encarrega de la funció auditiva gràcies a l'òrgan de Corti (i) que transforma el senyal mecànic recollit pel timpà en impulsos nerviosos.

EUS/

Deskribapena: Belarria organo sentsoriala da, ugaztunengan entzumenaren zentzuaz arduratzeaz gain orekaz ere arduratzen dena.  Tinpanoak hartzen ditu soinu uhinak, eta erdiko belarritik transferitzen dira hezurtxoen kateari esker. Kate hori mailuak (b) ingudeak (c) eta estribuak (d) osatzen dute.  Azken horrek labirintoan edo barne belarrian eragiten du (e).  Labirintoa ondo bereizitako funtzioak dituzten bi zatitan banatzen da.  Ataria eta hodi erdizirkularrak orekari eusteaz arduratzen dira gandor anpularretako zelula espezializatuei (g) eta makula otolitikoei (h) esker.  Koklea (f) entzumen funtzioaz arduratzen da, tinpanoak jasotako seinale mekanikoa nerbio bulkada bihurtzen duen Corti-ren organoari esker (i).

Categoria: Il·lustració científica

Tècnica: Acuarela, lapices de colores e ilustración digital
Mida: 29,7 x 21 cm
Any: 2022